Povinné přílohy žádostí

Povinné přílohy ke všem žádostem:
 • doklad o IČ (kopie živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku apod.)
 • čestné prohlášení (součástí žádosti - VYTISKNĚTE JEN TO, KTERÉ SE VÁS TÝKÁ)
 • v případě, že žadatel spadá do kategorie tzv. velkého podniku dle písm. i) bodu (1.) Pravidel, doloží popis hypotetické situace, která by nastala, kdyby žadateli nebyla poskytnuta žádná podpora, přičemž v takovém případě spolu s žádostí předloží také ověřitelnou technickou dokumentaci, z níž tato skutečnost vyplývá.
 
Další povinné přílohy podle typu oblasti podpory:
B - výstavy, přehlídky, soutěže vín
 • platný statut soutěže v případě, že žadatel žádá podporu na konání soutěže vín dle přílohy č. 1 Pravidel, část 2. Výstavy, přehlídky, soutěže vín, písm. b),
 • v případě, že žadatel spadá do kategorie tzv. velkého podniku dle písm. i) bodu (1.) Pravidel, doloží popis hypotetické situace, která by nastala, kdyby žadateli nebyla poskytnuta žádná podpora, přičemž v takovém případě spolu s žádostí předloží také ověřitelnou technickou dokumentaci, z níž tato skutečnost vyplývá.
 • Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ve výši 50.000,- Kč a více, musí být obsah projektu v rozsahu údajů dle odst. 4.3 písm. a) až e) Pravidel, podrobně rozpracován  
C -  průzkumy trhu s vinařskými produkty
 • v případě, že žadatel spadá do kategorie tzv. velkého podniku dle písm. i) bodu (1.) Pravidel, doloží popis hypotetické situace, která by nastala, kdyby žadateli nebyla poskytnuta žádná podpora, přičemž v takovém případě spolu s žádostí předloží také ověřitelnou technickou dokumentaci, z níž tato skutečnost vyplývá.
 • Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ve výši 50.000,- Kč a více, musí být obsah projektu v rozsahu údajů dle odst. 4.3 písm. a) až e) Pravidel, podrobně rozpracován.
D - školení, semináře, konference (pořadatelům)
 • seznam přednášejících s uvedením jejich odborné kvalifikace,
 • v případě, že žadatel spadá do kategorie tzv. velkého podniku dle písm. i) bodu (1.) Pravidel, doloží popis hypotetické situace, která by nastala, kdyby žadateli nebyla poskytnuta žádná podpora, přičemž v takovém případě spolu s žádostí předloží také ověřitelnou technickou dokumentaci, z níž tato skutečnost vyplývá.
 • Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ve výši 50.000,- Kč a více, musí být obsah projektu v rozsahu údajů dle odst. 4.3 písm. a) až e) Pravidel, podrobně rozpracován.
E - tištěné, audiovizuální a online materiály
 • v případě, že žadatel spadá do kategorie tzv. velkého podniku dle písm. i) bodu (1.) Pravidel, doloží popis hypotetické situace, která by nastala, kdyby žadateli nebyla poskytnuta žádná podpora, přičemž v takovém případě spolu s žádostí předloží také ověřitelnou technickou dokumentaci, z níž tato skutečnost vyplývá.
 • Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ve výši 50.000,- Kč a více, musí být obsah projektu v rozsahu údajů dle odst. 4.3 písm. a) až e) Pravidel, podrobně rozpracován.
F - propagační akce s tematikou vína a vinařství (pořadatelům)
 • v případě, že žadatel žádá podporu na realizaci projektu „Ostatní akce spojené s obecnou propagací vína a vinařství“ dle přílohy č. 1 Pravidel, část 5 Propagační akce s tematikou vína a vinařství, uvede v žádosti, jakým způsobem budou osloveni a vybráni vinaři - výrobci vína k účasti na daném projektu. Tento výběr musí být transparentní a nediskriminační,
 • v případě, že žadatel spadá do kategorie tzv. velkého podniku dle písm. i) bodu (1.) Pravidel, doloží popis hypotetické situace, která by nastala, kdyby žadateli nebyla poskytnuta žádná podpora, přičemž v takovém případě spolu s žádostí předloží také ověřitelnou technickou dokumentaci, z níž tato skutečnost vyplývá.
 • Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ve výši 50.000,- Kč a více, musí být obsah projektu v rozsahu údajů dle odst. 4.3 písm. a) až e) Pravidel, podrobně rozpracován.